Motie verkoopvoorwaarde Abrona

 

   

   

Onderwerp: Verkoopvoorwaarden Abrona    

   

   

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2020   

   

   

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,   

   

Overwegende dat:   

   

1.     Hotel-restaurant Abrona een belangrijke sociaal-maatschappelijke voorziening is voor Oudewater, in de eerste plaats als zinvolle dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, daarnaast als hotel-restaurant voor bezoekers van de stad;  

2.     Het bieden van zinvolle dagbesteding voor inwoners met een verstandelijke beperking dicht bij huis behoort tot de zorgplicht (-verantwoordelijkheid) van de gemeente;  

3.     Professionele voorzieningen voor zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep schaars  zijn;  

4.     Zinvolle dagbesteding voor de doelgroep met professionele ondersteuning en begeleiding voor de doelgroep niet of nauwelijks geboden wordt / kan worden door niet-zorgorganisaties en bedrijven;   

5.     Het voorgenomen besluit ingrijpende gevolgen heeft voor een kwetsbare doelgroep;    

6.     Zorgorganisatie Abrona het besluit voor de voorgenomen sluiting eenzijdig genomen heeft en zonder overleg met de medewerkers, ouders en maatschappelijke partners;  

7.     Zorgorganisatie Abrona het besluit niet consistent gemotiveerd heeft en weigert het onderliggende beleidsplan ‘Abrona Goed & Gezond’ te overleggen;

8.     De gemeenteraad het college van B en W bij motie opgedragen heeft

-       Alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht;  

-       Zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit                onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen;

9.     Abrona op aandringen van het college en het comité Behoud Abrona toegezegd heeft in de verkoopvoorwaarden een voorkeur op te nemen voor behoud van de sociaal-maatschappelijke functie van het complex door een eigenaar met regionale binding;     

           

  

Draagt het college op om

 

-     Als inzet met de gesprekken met Abrona de volgende voorwaarde maximaal leidend te laten zijn in het verkoopproces:  

 

Dat de primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-restaurant als dagbesteding voor volwassen met een verstandelijke beperking (GZ-cliënten), begeleid door zorgprofessionals gefinancierd uit de Wet langdurige zorg voor onbepaalde tijd gewaarborgd is.

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

  

  

Ondertekening en naam:   

 

  

W.K. Knol                                                      

De Wakkere Geelbuik     

   

Deze motie is unaniem  aangenomen in de vergadering van 13 juli 2020   

   

Motie Behoud Abrona

 

Onderwerp: Behoud hotel-restaurant Abrona als zorgvoorziening  

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 11 juni 2020

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

1.     Hotel-restaurant een belangrijke voorziening is voor Oudewater, in de eerste plaats als zinvolle dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, daarnaast als  hotel-restaurant voor bezoekers van de stad;

2.     Het bieden van zinvolle dagbesteding voor inwoners met een verstandelijke beperking dicht bij huis behoort tot de zorgplicht (-verantwoordelijkheid) van de gemeente;

3.     Professionele voorzieningen voor zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep schaars zijn;

4.     Zinvolle dagbesteding voor de doelgroep met professionele ondersteuning en begeleiding voor de doelgroep niet of nauwelijks geboden wordt/kan worden door niet-zorgorganisaties en bedrijven;   

5.     Zorgorganisatie Abrona het besluit voor de voorgenomen sluiting eenzijdig genomen heeft en zonder overleg met de medewerkers, ouders en maatschappelijke partners;

6.     Zorgorganisatie Abrona het besluit niet of nauwelijks gemotiveerd heeft en weigert het plan ‘Abrona Goed & Gezond’ te overleggen.    

    

 

Verzoekt het college om:

 

- alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht,

  

-  zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie is unaniem aangenomen in de vergadering van 11 juni 2020

 

 

Motie van afkeuring Omgevingsvergunning Populierenweg

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 13 februari 2020

 

Onderwerp: vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45  

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

overwegende dat:

1. Het college van B&W op 6 november 2018 omgevingsvergunning verleend

   heeft voor de bouw van ‘bedrijfshallen en kantoorruimte’ op het adres         

    Populierenweg 45;

2. Tegen deze omgevingsvergunning bezwaarschriften zijn ingediend;

3. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater op 19 maart 2019 het        college heeft geadviseerd:

   - de bezwaarschriften gegrond te verklaren;

   - het besluit te herroepen;

   - voor verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide

     voorbereidingsprocedure te doorlopen;

   - proceskosten te vergoeden aan bezwaarden die hierom verzocht hebben;

4. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater in haar advies 

    concludeert, dat hetcollege in het onderhavige geval geen

    omgevingsvergunning volgens de zogeheten ‘kruimelregeling’ had mogen

    verlenen (zie motivering in advies bezwaarschriftencommissie pag.4);

5. De bezwaarschriftencommissie niet uitsluit, dat via de uitgebreide

    voorbereidingsprocedure alsnog een omgevingsvergunning kan worden

    verleend. (Hierbij moet onder meer een ieder in de gelegenheid worden

    gesteld om een zienswijze in te dienen. Bovendien dient in voorkomend geval

    nog een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen door de

    gemeenteraad afgegeven te worden. Gelet hierop is de commissie van

    oordeel dat dit gebrek in de voorbereiding van het besluit thans niet kan

    worden gepasseerd);

6. Gezien het feit dat de commissie van oordeel is, dat het bezwaar als       

    genoemd onder 1 (de kruimelregeling is op onjuiste wijze toegepast door

    verweerder)  gegrond is en de uitgebreide voorbereidingsprocedure

    doorlopen dient te worden om de omgevingsvergunning te verlenen, wordt

    niet nader ingegaan op de bezwaren als genoemd onder 2 (parkeren) en 3

    (bebouwingspercentage perceel);

7. Het college in zijn beslissing op het advies van de commissie   

    bezwaarschriften d.d. 3 juli geen gehoor heeft gegeven aan het onder 5

    gestelde: gelegenheid indienen zienswijzen enafgeven verklaring van geen

    bedenkingen door de gemeenteraad;

8. Het college hierdoor de bezwaarde geen andere mogelijkheid heeft gelaten   

    dan zijn gegronde bezwaren en belangen langs juridische weg te doen

    behandelen en behartigen;  

9. Dit in tegenspraak is tot de in de RIB geuite wens van het college om

    juridisering te voorkomen.

10. Het college de aanvrager hierdoor willens en wetens in onzekerheid heeft

      gebracht over de houdbaarheid van de verleende omgevingsvergunning;

11 Het college op verzoek van de aanvrager na de hoorzitting actief

      meegewerkt  heeft aan initiatieven van de aanvrager om de ingediende en

      gegrond verklaarde bezwaarschriften in te doen trekken.

12. Het college door de inzet van ambtenaren hierbij de schijn van partijdigheid

      op zich geladen heeft c.q. de ambtenaren in een ongewenste positie heeft

      gebracht;

13. De voorzieningenrechter op 10 oktober 2019 de verleende

      omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw op het perceel

      Populierenweg 45 vernietigd heeft zonder rechtsgevolgen;

14. De Raad van State de uitspraak van de voorzieningenrechter in hoger

      beroep vernietigd heeft;

15. De uitspraak van de Raad van State betekent dat het college opnieuw op de

      bezwaren van Vink Interieurbouw moet beslissen op basis van de 

      voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tappersheul,

      hetgeen neerkomt op het voeren van een nieuwe, uitgebreide procedure.

16. De bouw van het gebouw aan de Populierenweg voor langere tijd zal

      stilliggen en slechts kan worden hervat na het herzien van de bestemming

      en, mogelijk, gedeeltelijke sloop van het in aanbouw zijn gebouw.     

 

Stelt vast dat:

-       Het college ondanks herhaalde waarschuwingen van de raadsfractie van De Wakkere Geelbuik én het advies van de bezwaarschriftencommissie, de aanvraag om omgevingsvergunning onzorgvuldig heeft behandeld door toepassing van de kruimelregeling; (Nieuwbouw is naar het oordeel van de Raad van State überhaupt niet mogelijk op basis van de kruimelregeling, uitsluitend functiewijziging van een bestaand gebouw)

-       Het college door zijn onjuiste en onzorgvuldige handelwijze de aanvrager en de bezwaarden ernstig heeft benadeeld; (De kosten van juridische bijstand en gewekte verwachtingen door het verlenen van de omgevingsvergunning lopen in de tienduizenden euro’s)

-       Het college het raadslid van De Wakkere Geelbuik ten onrechte heeft beticht van smaad en laster jegens ambtenaren. (Zoals een en andermaal uitgelegd, was de kritiek van het raadslid niet gericht op de ambtenaren, maar op de bestuurder(s) die hen opdracht gegeven hebben, dan wel de gelegenheid hebben geboden om in aanwezigheid van de aanvrager de bezwaarden te verzoeken hun bezwaarschrift  in te trekken.  

-       Het college door zijn handelwijze de rechtszekerheid van de burger en de geloofwaardigheid van de lokale overheid geschaad heeft.

 

Keurt de handelwijze van het college af en draagt het college op publiekelijk zijn excuses te maken aan de aanvrager en bezwaarden en aan het raadslid van De Wakkere Geelbuik

 

 

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

 

 

Wim Knol

De Wakkere Geelbuik                                     

 

 

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van  13 februari 2020

 

Stemverhouding:  Fracties voor:                                   Fracties tegen:

                            

                             …………………………..     ………………………..

 

                             …………………………..        ………………………..

 

De griffier,                                                      De voorzitter,

 

 

mr. A. van der Lugt                                           W. Groeneweg

 

 

 

 

Amendement 


Amendement leges gehandicaptenparkeerplaats

 

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 12 december 2019

 

Onderwerp: verlagen leges gehandicaptenparkeerplaats   

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de legesverordening 2020 als volgt te wijzigen:

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

-          1.18.16 tot het verstrekken van een verkeersbesluit voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 26 sub c van het RVV, inhoudende het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats € 158,00.

-          1.18.16.1 conform onderdeel 1.18.16 wordt het gegeven legesbedrag verhoogd met de kosten van het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats, met dien verstande dat deze kosten vóóraf schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan de aanvrager tot een maximum van € 526,95.

-          1.18.16.2 indien de behandeling van een aanvraag tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats leidt tot een afwijzend besluit of binnen zes weken door middel van een schriftelijke ingediend verzoek wordt afgezien van het gebruik van de vergunning wordt in afwijking van onderdeel 1.18.16 een legesbedrag geheven van € 79,00

 

De hiervoor vermelde artikelen schrappen

 

Toelichting:

- De gemeente heeft zorgplicht voor haar inwoners;

- Een gehandicaptenparkeerplaats versterkt de zelfredzaamheid van de desbetreffende inwoner en kan worden aangemerkt als Wmo-voorziening.  

- De realisatiekosten van de voorzieningen kunnen uit het Wmo-budget worden bekostigd

 

Ondertekening en naam:

Wim Knol

De Wakkere Geelbuik                                      

 

 

Het amendement is aangenomen / verworpen in de vergadering van 12 november 2019

 

Stemverhouding:  Fracties voor:                                   Fracties tegen:

                            

                             …………………………..     ………………………..

 

                             …………………………..        ………………………..

 

De griffier,                                                      De voorzitter,

 

 

mr. A. van der Lugt                                           W. Groeneweg

 

Motie van afkeuring handelwijze college

 


De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 2019

Onderwerp: Intrekken omgevingsvergunning Populierenweg 45


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. Het college van B&W op 6 november 2018 omgevingsvergunning verleend heeft voor de bouw van ‘bedrijfshallen en kantoorruimte’ op het adres Populierenweg 45;

2. Tegen deze omgevingsvergunning bezwaarschriften zijn ingediend;

3. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater op 19 maart het college heeft
geadviseerd:
- de bezwaarschriften gegrond te verklaren;
- het besluit te herroepen;
- voor verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure te
doorlopen;
- proceskosten te vergoeden aan bezwaarden die hierom verzocht hebben;

4. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater in haar advies concludeert, dat het
college in het onderhavige geval geen omgevingsvergunning volgens de zogeheten
‘kruimelregeling’ had mogen verlenen (zie motivering in advies bezwaarschriftencommissie
pag.4);

5. De bezwaarschriftencommissie niet uitsluit, dat via de uitgebreide voorbereidingsprocedure
alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend. (Hierbij moet onder meer een ieder
wel in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Bovendien dient in
voorkomend geval nog een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen door de
gemeenteraad afgegeven te worden. Gelet hierop is de commissie van oordeel dat dit gebrek
in de voorbereiding van het besluit thans niet kan worden gepasseerd);

6. Gezien het feit dat de commissie van oordeel is, dat het bezwaar als genoemd onder 1 (de
kruimelregeling is op onjuiste wijze toegepast door verweerder) gegrond is en de
uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen dient te worden om de
omgevingsvergunning te verlenen, wordt niet nader ingegaan op de bezwaren als genoemd
onder 2 (parkeren) en 3 (bebouwingspercentage);

7. Het college in zijn beslissing op het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 3 juli
geen gehoor heeft gegeven aan het onder 5 gestelde: gelegenheid indienen zienswijzen en
afgeven verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad;

8. Het college hierdoor de bezwaarde geen andere mogelijkheid laat dan zijn recht te halen
langs juridische weg.

9. Dit in tegenspraak is tot de in de RIB geuite wens van het college om juridisering te
voorkomen. (Dit streven geldt kennelijk alleen voor de aanvrager.)

10 Het college op verzoek van de aanvrager na de hoorzitting actief meegewerkt heeft aan
pogingen van de aanvrager om de bezwaarschriften (alsnog) in te (doen) trekken.

11. Het college door de inzet van ambtenaren de verdenking van partijdigheid op zich geladen
heeft;


Keurt de handelwijze van het college af


en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik


De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 11 juli 2019

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:

………………………….. ………………………..

………………………….. ………………………..

De griffier, De voorzitter,


mr. A. van der Lugt mr. drs. P. Verhoeve

MOTIE

 

 

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. de bevolking van de gemeente Oudewater meer dan gemiddeld vergrijst;
2. ouderen als gevolg van de hervorming van de ouderenzorg én de         voortschrijdende individualisering langer zelfstandig moeten en willen wonen;
3. veel Oudewaterse jongeren graag in Oudewater willen blijven wonen;
4. de bestaande woningvoorraad beide doelgroepen onvoldoende mogelijkheden biedt voor
passende huisvesting, zowel kwalitatief als kwantitatief en qua prijs (koop en huur);
5. het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid zo goed mogelijk moet worden afgestemd op
de lokale woningbehoefte;
6. de beschikbare ruimte voor woningbouw beperkt is;
7. het gemeentebestuur nadrukkelijk regie moet voeren op de invulling van schaarse
binnenstedelijke bouwlocaties;
8. de Welstandsnota op de locatie een gebouw toestaat van maximaal twee bouwlagen plus
een kap;
9. de gemeenteraad het eerste en laatste woord dient te hebben bij het opstellen van
bouwplannen, (inclusief het woningprogramma)
10. door de raad vastgestelde bouwplannen openbaar moeten worden aanbesteed

 

Draagt het college op:
- minimaal 20 levensloopbestendige appartementen (geschikt voor jong en oud)   met een koopprijs van maximaal € 150.000 op te nemen in het woning-       programma voor Oranje Bolwerck;

- het door de gemeenteraad vast te stellen bouwplan openbaar aan te    besteden;

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik

 

 

 


Motie fietsenstalling bushalte Utrechtse straatweg.


De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op maandag 12 november 2018


Onderwerp: plaatsen fietsenstalling


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. goed openbaar vervoer een belangrijke voorziening is voor de mobiliteit van de inwoners
van Oudewater en voor de bereikbaarheid van de stad voor bezoekers;
2. goed openbaar vervoer bijdraagt aan het beperken van de automobiliteit;
3. openbaar vervoer het milieu minder belast dan automobiliteit;
4 veel OV-reizigers de afstand van huis naar halte v.v. met de fiets afleggen;
5. goede, veilige fietsvoorzieningen bijdragen aan het gebruik van het openbaar vervoer
6. de bestaande fietsenstalling, feitelijk een verzameling rijwielklemmen, bij de bushalte aan
de Utrechtse straatweg verouderd, krakkemikkig en te klein is;

Draagt het college op:
- in het eerste halfjaar van 2019 een moderne overdekte rijwielstalling te plaatsen op de locatie.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik


De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 12 november 2018

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:

………………………….. ………………………..

………………………….. ………………………..

De griffier, De voorzitter,


mr. A. van der Lugt mr. drs. P. Verhoeve