Terugdringen zwaar verkeer

 

Motie vreemd aan de orde  

 

Onderwerp: terugdringen zwaar verkeer

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op 30 september 2021

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

-          Het gemeentebestuur een zorgplicht heeft voor de openbare ruimte;

-          Zwaar verkeer in toenemende mate de verkeersveiligheid van andere

           weggebruikers in gevaar brengt en schade toebrengt aan de wegen en                           straten en de bebouwing, zowel in de stad als in het buitengebied;

-          Er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt en beleid om zwaar verkeer te                         beperken ontbreekt 

Toelichting: Uit recent onderzoek van De Wakkere Geelbuik in samenwerking met bewoners blijkt dat het gros van de vrachtwagens die gebruik maken van de buurtwegen in overtreding is, hetzij door een te hoge asdruk, hetzij door het ontbreken van de vereiste ontheffing. Bij melding aan de politie wordt steevast verwezen naar de gemeente en vise versa. Bij politie noch gemeente heeft handhaving prioriteit.

        -     Het gewenst én mogelijk is om het zwaar verkeer te beperken;

 

Draagt het college op:

 

Beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen om het zwaar verkeer in de stad en het  buitengebied terug te dringen, te beginnen met:

- actualiseren ontheffingenbeleid in overleg met transporteurs met verzoek waar          mogelijk lichtere vrachtwagens in te zetten in Oudewater

- gerichte handhaving in samenwerking met bewoners en politie

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Oudewater, 30 september 2021

 

 

 

Extra parkeerruimte

 

Motie parkeerbeleid

 

 

Onderwerp: aanleg extra parkeervoorzieningen

 

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 14 juli 2021

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

1.     De parkeerdruk in het stadscentrum van Oudewater onverantwoord hoog is, vergelijkbaar met die van de binnensteden van grote steden;

2.     De hoge parkeerdruk de leefbaarheid van de binnenstad aantast als gevolg van zoekverkeer,  foutparkeren en het nagenoeg ontbreken van handhaving;

3.     De gemeente al jarenlang geen maatregelen neemt, om de parkeerdruk te verminderen. Integendeel, door mee te werken aan woningsplitsing, het niet of slechts gedeeltelijk innen van de vastgestelde afkoopsom aan het parkeerfonds en het hanteren van een te lage parkeernorm bij nieuwbouwprojecten loopt de druk steeds verder op zonder enige compensatie.

4.     De gemeente de een en andermaal vastgestelde noodzaak tot bovennormatieve uitbreiding van het parkeerareaal, stelselmatig voor zich uitschuift;

5.     Deze ad hoc aanpak de parkeerdruk verder verhoogt en de ruimtelijke en bestuurlijke mogelijkheden tot uitbreiding van het parkeerareaal beperkt;

6.     Het instellen van een burgerwerkgroep om de hardnekkige problematiek ‘van onderaf’ aan te pakken een lovenswaardig initiatief is;

7.     De burgerwerkgroep onder begeleiding van Empaction de aard en ernst van de problematiek goed in kaart gebracht heeft;

8.     De burgerwerkgroep concludeert dat het parkeerprobleem niet kan worden opgelost zonder substantiële uitbreiding van het parkeerareaal;

9.     De burgerwerkgroep niet de (financiële) middelen heeft meegekregen om een effectief parkeerbeleid op te stellen;

10.  De burgerwerkgroep uit arren moede een parkeerbeleid opgesteld heeft, dat het parkeerprobleem niet oplost, maar de problemen slechts verplaatst;

11.  De voorgestelde parkeerregulering d.m.v. het invoeren van vergunning- en betaald parkeren vrijwel uitsluitend ten goede komt van de (hoofd-)bewoners) van de binnenstad;

12.  De bewoners van omliggende wijken worden opgezadeld met auto’s uit de binnenstad terwijl ook in deze wijken de parkeerdruk al hoog is;  

13.  Een groot aantal Oudewaternaren tegen het voorgestelde parkeerbeleid is, getuige de door 1.500 personen ondertekende petitie geen betaald parkeren in te voeren in Oudewater;

14.  Voldoende draagvlak bij de inwoners een belangrijke voorwaarde is voor het succesvol uitvoeren van het parkeerplan;

15.  Ook de gemeenteraad nog tal van vragen en vraagtekens heeft bij het voorgestelde parkeerbeleid;

16.  Het college in weerwil van het verklaarde gebrek aan financiële middelen voor het opstellen en uitvoeren van een plan dat de parkeerproblemen wèl effectief aanpakt, € 100.000 extra vraagt van de gemeenteraad voor het ‘uitrollen’ van het parkeerbeleid

 

Stelt vast dat:

 

Het voorgestelde parkeerbeleid niet of nauwelijks bijdraagt aan het oplossen van de ernstige parkeerproblemen in het stadscentrum, en de problematiek slechts verplaatst

 

Aanvullende maatregelen (en middelen) nodig zijn voor een effectief parkeerbeleid

 

 

En draagt het college op om:

 

- Gebruikmakend van het voorwerk van de burgerwerkgroep een parkeerplan op te stellen dat de parkeerproblemen effectief aanpakt en bijdraagt aan de gestelde doelen bereikbaarheid en leefbaarheid.

- Naast aan parkeren in het plan aandacht te besteden aan flankerende thema’s zoals: (weren) zwaar verkeer (stadsdistributie), stimuleren fietsgebruik, bevorderen autodelen, autovrij maken (deel van) binnenstad.

- Als eerste concrete stap te voorzien in de vastgestelde noodzakelijke uitbreiding van parkeerareaal, door parkeervoorzieningen aan te leggen aan de Waardsedijk (modulair parkeerdek: 140 plaatsen) en in het restgebied langs de Zwier Regelinkstraat. Met de aanleg van de parkeerplaatsen wordt voorzien in opvang- en overloopruimte voor de binnenstad.

 

Toelichting: in afwachting van het integrale parkeerplan en de definitieve besluitvorming over de herontwikkeling van de Westerwal kan het terrein langs de Zwier Regelinkstraat uit kostenoverwegingen worden voorzien van tijdelijke verharding. De machinefabriek sluit volgens de huidige plannen pas over 3 jaar.   

 

Dit plan uiterlijk in februari 2022 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Oudewater, 14 juli 2021

Motie schenden geheimhouding Oranje Bolwerck

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2021.

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

1.    Het college van B&W op 14 januari 2021 het raadsvoorstel over het project Oranje Bolwerck geheim verklaard heeft op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur;

2.    Schending van deze geheimhouding een misdrijf is en strafbaar wordt gesteld in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht;

3.    De tekst van het eerste lid van dit artikel luidt: ‘Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie’;

4.    Verschillende raadsfracties het college verzocht hebben de geheimhouding op te heffen, zodat het raadsvoorstel in openbaarheid behandeld kan worden;

5.    Het college hieraan geen gehoor gegeven heeft, waardoor het raadsvoorstel in beslotenheid is behandeld in de besloten forumvergadering op maandag 25 januari;

6.    Wethouder Duindam in de dagen voor en na de besloten forumvergadering de geheimhouding meerdere keren geschonden heeft (artikel AD Groene Hart en interview Radio Midland);

7.    De wethouder hiermee derhalve mogelijk een misbedrijf gepleegd heeft, zoals beschreven in artikel 272 van het Wetboek van strafrecht; 

8.    De wethouder hiervan op de hoogte was ten tijde van de besloten forumvergadering;

9.    De wethouder hiervan geen melding heeft gemaakt vóór of tijdens de besloten forumvergadering;

10.  De wethouder door zijn handelen de gemeenteraad ernstig heeft gefrustreerd in de uitvoering van haar kaderstellende en controlerende taken;

11.  De wethouder daarmee het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur geschonden heeft;

 

Keurt de handelwijze van de wethouder en het college af;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie Aanleg extra parkeervoorzieningen

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2021.

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

1.    De parkeerdruk in het stadscentrum van Oudewater onverantwoord hoog is, vergelijkbaar met die van de binnensteden van grote steden;

2.    De hoge parkeerdruk de leefbaarheid van de binnenstad aantast als gevolg van zoekverkeer,  foutparkeren en het ontbreken van noemenswaardige handhaving;

3.    De gemeente al jarenlang geen maatregelen neemt, om de parkeerdruk te verminderen. Integendeel, door mee te werken aan woningsplitsing, het niet of slechts gedeeltelijk opleggen van de vastgestelde bijdragen aan het parkeerfonds en het consequent hanteren van een te lage parkeernorm bij nieuwbouwprojecten loopt de druk steeds verder op.

4.    De gemeente de gemaakte afspraken over het realiseren van extra parkeergelegenheid aan de rand van de binnenstad consequent niet nakomt (Oranje Bolwerck, Wijngaardstraat, Schuylenburcht, Westerwal)

5.   De voorgestelde parkeerregulering, d.m.v. het invoeren van vergunning- en betaald parkeren vrijwel uitsluitend ten goede komt van de (hoofd-)bewoners van de binnenstad. Andere bewoners en bezoekers worden ‘verdrongen’ naar de wijken rond het stadscentrum, waardoor de parkeerdruk in de periferie wordt verhoogd, temeer doordat ook daar de parkeerdruk hoog is.

 

Stelt vast dat:

 

De adviezen van de burgerwerkgroep onvoldoende soelaas bieden voor de parkeerproblematiek in het stadscentrum, mogelijk de problematiek zelfs verergeren

 

Aanvullende maatregelen (en middelen) nodig zijn voor een effectief parkeerbeleid

 

En draagt het college op om:

 

Als onderdeel van het op te stellen parkeerbeleid een plan uit te werken voor de aanleg van extra parkeervoorzieningen aan de rand van de stad in de vorm van de bouw van een parkeerdek op het parkeerterrein Waardsedijk en in de groenstrook tussen de Zwier Regelinkstraat en de werkhaven van Machinefabriek De Hollandsche IJssel.

 

Dit plan voor het zomerreces van 2021 ter beoordeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

                             

 

       

 

 

 

Oprichting Platform Wonen, Welzijn en Zorg

 

Motie

  

 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 17 december 2020

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

1. De gemeente zorgplicht heeft voor haar inwoners op het gebied van wonen, welzijn en dienstverlening en zorg;

2. Het faciliteren en ondersteunen van organisaties die op deze gebieden actief zijn behoort tot deze zorgplicht;

3. Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst een belangrijke functie vervult in de Oudewaterse gemeenschap op het gebied van thuiszorg, zorgarrangementen, dagbesteding, kortdurende opname en mantelzorg;

4. De Wulverhorst ernstige hinder ondervindt van het beleid van zorgverzekeraars gericht op schaalvergroting en tariefsverlaging;

5. Voornoemd beleid haaks staat op het streven van de rijksoverheid naar ‘zuinige en zinnige zorg’ en in veel gevallen leidt tot kostenverhoging, bureaucratisering en ontpersoonlijking. 

6. De Wulverhorst krachtige ondersteuning nodig heeft van zijn ketenpartners om zijn functie van  

plaatselijke zorgaanbieder te behouden en uit te breiden;

7. Zonder krachtenbundeling de positie en kleinschalige lokale aanpak van De Wulverhorst niet houdbaar is.  

       

 

Draagt  het college op om:

 

-   een platform Wonen, Welzijn en Zorg op te richten, waarin de Oudewaterse organisaties die op deze gebieden actief zijn vertegenwoordigd zijn;

- het platform op te dragen een integrale visie met werkprogramma voor wonen, welzijn en zorg

op te stellen;

- het platform bestuurlijk en ambtelijk te ondersteunen;

- uiterlijk 1 april 2021 een startdocument ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.   

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Oudewater, 17 december 2020

Motie Pluimveebedrijf

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

-          Het gemeentebestuur een zorgplicht voor een gezonde leefomgeving heeft

           voor de inwoners van de gemeente;

-          (Daarom) de volksgezondheid behoort te prevaleren boven economische

           belangen;

-          Pluimveebedrijf Wiltenburg stelselmatig de grenzen van wet- en regelgeving

           opzoekt en overschrijdt;

-          Het pluimveebedrijf zonder geldige vergunning bedrijfsactiviteiten ontplooit

           (Wintergartensysteem)

-          Het pluimveebedrijf hierdoor een economische delict pleegt en de gemeente

            dit faciliteert. (Het illegale systeem levert Wiltenburg al 1,5 jaar een hogere

            eierprijs op)

-          De handhaving door en namens de gemeente gebrekkig, te laat en niet

            adequaat is;

-          De terughoudende aanpak overwegend blijkt en lijkt gericht op legalisering

           van onrechtmatige ingrepen en handelingen in plaats van op zorgvuldige

           handhaving van wet- en regelgeving;

-          Met deze aanpak een premie gezet wordt op de onoorbare handelwijze van de

           ondernemer;

-          Een duidelijke visie op de aanwezigheid en vestiging van dit en andere

           milieuhinderlijke bio-industriële bedrijven in het landelijk gebied ontbreekt

 

 

Draagt het college op:

1.   Per direct deze illegale situatie te beëindigen, totdat de nieuwe

      vergunning is verleend;    

2.   Per direct intensief toezicht in te stellen op de naleving door het pluimveebedrijf

      van de relevante wet- en regelgeving en bij overtredingen strikt te handhaven en

      sancties op te leggen;

3.   Pluimveebedrijf Wiltenburg te sommeren binnen uiterlijk twee maanden een

       aanvraag voor een volledige revisievergunning in te dienen

4.   Een visie op stellen op de aanwezigheid, vestiging van en omgang met bio-

      industriële bedrijven in het landelijk gebied van Oudewater, voorzien van een              uitvoeringsplan om de gestelde doelen te realiseren.

 5.  Deze visie en dit uitvoeringsplan uiterlijk in juni 2021 ter bespreking en               

      vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.   

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Oudewater, 5 november 2020

 

Motie Oranje Bolwerck

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

overwegende dat:

1.   de bevolking van de gemeente Oudewater meer dan gemiddeld vergrijst;

2.   ouderen als gevolg van de hervorming van de ouderenzorg én de 

      voortschrijdende individualisering langer zelfstandig moeten en willen blijven

      wonen. 

3.   veel Oudewaterse jongeren graag in Oudewater willen blijven wonen;

4.   de bestaande woningvoorraad beide doelgroepen onvoldoende mogelijkheden

      biedt voor passende huisvesting (koop en huur), zowel kwalitatief als qua prijs;

5.   het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid zo goed mogelijk moet worden

      afgestemd op de lokale woningbehoefte;

6.   de beschikbare ruimte voor woningbouw beperkt is;

7.   het gemeentebestuur nadrukkelijk regie moet voeren op de invulling van de

      schaarse binnenstedelijke bouwlocaties;

8.   de gemeenteraad het eerste en laatste woord dient te hebben bij het opstellen

      van door de gemeente ontwikkelde bouwplannen in beginsel openbaar dienen

       te  worden aanbesteed, uit een oogpunt van onafhankelijkheid, gelijke kansen en

        om elke verdenking van bevoordeling te voorkomen.

 

Draagt het college op:

- een woningprogramma voor de bouwlocatie uit te werken dat maximaal recht doet     aan de plaatselijke woningbehoefte;

- hiertoe minimaal 20 levensloopbestendige appartementen (geschikt voor jong en 

   oud) met een koopprijs van maximaal € 160.000 op te nemen in het

   woningprogramma)

- het woningbouwprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad

- het globale bouwplan (passend in het BKW en het bestemmingsplan), voorzien van 

  het woningprogramma openbaar aan te besteden en te gunnen aan de hoogste 

  bieder  

 

En gaat over tot de orde van de dag

Oudewater, 5 november 2020

Motie verkoopvoorwaarde Abrona

 

   

   

Onderwerp: Verkoopvoorwaarden Abrona    

   

   

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2020   

   

   

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,   

   

Overwegende dat:   

   

1.     Hotel-restaurant Abrona een belangrijke sociaal-maatschappelijke voorziening is voor Oudewater, in de eerste plaats als zinvolle dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, daarnaast als hotel-restaurant voor bezoekers van de stad;  

2.     Het bieden van zinvolle dagbesteding voor inwoners met een verstandelijke beperking dicht bij huis behoort tot de zorgplicht (-verantwoordelijkheid) van de gemeente;  

3.     Professionele voorzieningen voor zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep schaars  zijn;  

4.     Zinvolle dagbesteding voor de doelgroep met professionele ondersteuning en begeleiding voor de doelgroep niet of nauwelijks geboden wordt / kan worden door niet-zorgorganisaties en bedrijven;   

5.     Het voorgenomen besluit ingrijpende gevolgen heeft voor een kwetsbare doelgroep;    

6.     Zorgorganisatie Abrona het besluit voor de voorgenomen sluiting eenzijdig genomen heeft en zonder overleg met de medewerkers, ouders en maatschappelijke partners;  

7.     Zorgorganisatie Abrona het besluit niet consistent gemotiveerd heeft en weigert het onderliggende beleidsplan ‘Abrona Goed & Gezond’ te overleggen;

8.     De gemeenteraad het college van B en W bij motie opgedragen heeft

-       Alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht;  

-       Zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit                onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen;

9.     Abrona op aandringen van het college en het comité Behoud Abrona toegezegd heeft in de verkoopvoorwaarden een voorkeur op te nemen voor behoud van de sociaal-maatschappelijke functie van het complex door een eigenaar met regionale binding;     

           

  

Draagt het college op om

 

-     Als inzet met de gesprekken met Abrona de volgende voorwaarde maximaal leidend te laten zijn in het verkoopproces:  

 

Dat de primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-restaurant als dagbesteding voor volwassen met een verstandelijke beperking (GZ-cliënten), begeleid door zorgprofessionals gefinancierd uit de Wet langdurige zorg voor onbepaalde tijd gewaarborgd is.

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

  

  

Ondertekening en naam:   

 

  

W.K. Knol                                                      

De Wakkere Geelbuik     

   

Deze motie is unaniem  aangenomen in de vergadering van 13 juli 2020   

   

Motie Behoud Abrona

 

Onderwerp: Behoud hotel-restaurant Abrona als zorgvoorziening  

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 11 juni 2020

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Overwegende dat:

 

1.     Hotel-restaurant een belangrijke voorziening is voor Oudewater, in de eerste plaats als zinvolle dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking, daarnaast als  hotel-restaurant voor bezoekers van de stad;

2.     Het bieden van zinvolle dagbesteding voor inwoners met een verstandelijke beperking dicht bij huis behoort tot de zorgplicht (-verantwoordelijkheid) van de gemeente;

3.     Professionele voorzieningen voor zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep schaars zijn;

4.     Zinvolle dagbesteding voor de doelgroep met professionele ondersteuning en begeleiding voor de doelgroep niet of nauwelijks geboden wordt/kan worden door niet-zorgorganisaties en bedrijven;   

5.     Zorgorganisatie Abrona het besluit voor de voorgenomen sluiting eenzijdig genomen heeft en zonder overleg met de medewerkers, ouders en maatschappelijke partners;

6.     Zorgorganisatie Abrona het besluit niet of nauwelijks gemotiveerd heeft en weigert het plan ‘Abrona Goed & Gezond’ te overleggen.    

    

 

Verzoekt het college om:

 

- alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht,

  

-  zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie is unaniem aangenomen in de vergadering van 11 juni 2020

 

 

Motie van afkeuring Omgevingsvergunning Populierenweg

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 13 februari 2020

 

Onderwerp: vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45  

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

overwegende dat:

1. Het college van B&W op 6 november 2018 omgevingsvergunning verleend

   heeft voor de bouw van ‘bedrijfshallen en kantoorruimte’ op het adres         

    Populierenweg 45;

2. Tegen deze omgevingsvergunning bezwaarschriften zijn ingediend;

3. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater op 19 maart 2019 het        college heeft geadviseerd:

   - de bezwaarschriften gegrond te verklaren;

   - het besluit te herroepen;

   - voor verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide

     voorbereidingsprocedure te doorlopen;

   - proceskosten te vergoeden aan bezwaarden die hierom verzocht hebben;

4. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater in haar advies 

    concludeert, dat hetcollege in het onderhavige geval geen

    omgevingsvergunning volgens de zogeheten ‘kruimelregeling’ had mogen

    verlenen (zie motivering in advies bezwaarschriftencommissie pag.4);

5. De bezwaarschriftencommissie niet uitsluit, dat via de uitgebreide

    voorbereidingsprocedure alsnog een omgevingsvergunning kan worden

    verleend. (Hierbij moet onder meer een ieder in de gelegenheid worden

    gesteld om een zienswijze in te dienen. Bovendien dient in voorkomend geval

    nog een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen door de

    gemeenteraad afgegeven te worden. Gelet hierop is de commissie van

    oordeel dat dit gebrek in de voorbereiding van het besluit thans niet kan

    worden gepasseerd);

6. Gezien het feit dat de commissie van oordeel is, dat het bezwaar als       

    genoemd onder 1 (de kruimelregeling is op onjuiste wijze toegepast door

    verweerder)  gegrond is en de uitgebreide voorbereidingsprocedure

    doorlopen dient te worden om de omgevingsvergunning te verlenen, wordt

    niet nader ingegaan op de bezwaren als genoemd onder 2 (parkeren) en 3

    (bebouwingspercentage perceel);

7. Het college in zijn beslissing op het advies van de commissie   

    bezwaarschriften d.d. 3 juli geen gehoor heeft gegeven aan het onder 5

    gestelde: gelegenheid indienen zienswijzen enafgeven verklaring van geen

    bedenkingen door de gemeenteraad;

8. Het college hierdoor de bezwaarde geen andere mogelijkheid heeft gelaten   

    dan zijn gegronde bezwaren en belangen langs juridische weg te doen

    behandelen en behartigen;  

9. Dit in tegenspraak is tot de in de RIB geuite wens van het college om

    juridisering te voorkomen.

10. Het college de aanvrager hierdoor willens en wetens in onzekerheid heeft

      gebracht over de houdbaarheid van de verleende omgevingsvergunning;

11 Het college op verzoek van de aanvrager na de hoorzitting actief

      meegewerkt  heeft aan initiatieven van de aanvrager om de ingediende en

      gegrond verklaarde bezwaarschriften in te doen trekken.

12. Het college door de inzet van ambtenaren hierbij de schijn van partijdigheid

      op zich geladen heeft c.q. de ambtenaren in een ongewenste positie heeft

      gebracht;

13. De voorzieningenrechter op 10 oktober 2019 de verleende

      omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw op het perceel

      Populierenweg 45 vernietigd heeft zonder rechtsgevolgen;

14. De Raad van State de uitspraak van de voorzieningenrechter in hoger

      beroep vernietigd heeft;

15. De uitspraak van de Raad van State betekent dat het college opnieuw op de

      bezwaren van Vink Interieurbouw moet beslissen op basis van de 

      voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tappersheul,

      hetgeen neerkomt op het voeren van een nieuwe, uitgebreide procedure.

16. De bouw van het gebouw aan de Populierenweg voor langere tijd zal

      stilliggen en slechts kan worden hervat na het herzien van de bestemming

      en, mogelijk, gedeeltelijke sloop van het in aanbouw zijn gebouw.     

 

Stelt vast dat:

-       Het college ondanks herhaalde waarschuwingen van de raadsfractie van De Wakkere Geelbuik én het advies van de bezwaarschriftencommissie, de aanvraag om omgevingsvergunning onzorgvuldig heeft behandeld door toepassing van de kruimelregeling; (Nieuwbouw is naar het oordeel van de Raad van State überhaupt niet mogelijk op basis van de kruimelregeling, uitsluitend functiewijziging van een bestaand gebouw)

-       Het college door zijn onjuiste en onzorgvuldige handelwijze de aanvrager en de bezwaarden ernstig heeft benadeeld; (De kosten van juridische bijstand en gewekte verwachtingen door het verlenen van de omgevingsvergunning lopen in de tienduizenden euro’s)

-       Het college het raadslid van De Wakkere Geelbuik ten onrechte heeft beticht van smaad en laster jegens ambtenaren. (Zoals een en andermaal uitgelegd, was de kritiek van het raadslid niet gericht op de ambtenaren, maar op de bestuurder(s) die hen opdracht gegeven hebben, dan wel de gelegenheid hebben geboden om in aanwezigheid van de aanvrager de bezwaarden te verzoeken hun bezwaarschrift  in te trekken.  

-       Het college door zijn handelwijze de rechtszekerheid van de burger en de geloofwaardigheid van de lokale overheid geschaad heeft.

 

Keurt de handelwijze van het college af en draagt het college op publiekelijk zijn excuses te maken aan de aanvrager en bezwaarden en aan het raadslid van De Wakkere Geelbuik

 

 

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

 

 

Wim Knol

De Wakkere Geelbuik                                     

 

 

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van  13 februari 2020

 

Stemverhouding:  Fracties voor:                                   Fracties tegen:

                            

                             …………………………..     ………………………..

 

                             …………………………..        ………………………..

 

De griffier,                                                      De voorzitter,

 

 

mr. A. van der Lugt                                           W. Groeneweg

 

 

 

 

Amendement 


Amendement leges gehandicaptenparkeerplaats

 

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 12 december 2019

 

Onderwerp: verlagen leges gehandicaptenparkeerplaats   

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de legesverordening 2020 als volgt te wijzigen:

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

-          1.18.16 tot het verstrekken van een verkeersbesluit voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 26 sub c van het RVV, inhoudende het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats € 158,00.

-          1.18.16.1 conform onderdeel 1.18.16 wordt het gegeven legesbedrag verhoogd met de kosten van het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats, met dien verstande dat deze kosten vóóraf schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan de aanvrager tot een maximum van € 526,95.

-          1.18.16.2 indien de behandeling van een aanvraag tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats leidt tot een afwijzend besluit of binnen zes weken door middel van een schriftelijke ingediend verzoek wordt afgezien van het gebruik van de vergunning wordt in afwijking van onderdeel 1.18.16 een legesbedrag geheven van € 79,00

 

De hiervoor vermelde artikelen schrappen

 

Toelichting:

- De gemeente heeft zorgplicht voor haar inwoners;

- Een gehandicaptenparkeerplaats versterkt de zelfredzaamheid van de desbetreffende inwoner en kan worden aangemerkt als Wmo-voorziening.  

- De realisatiekosten van de voorzieningen kunnen uit het Wmo-budget worden bekostigd

 

Ondertekening en naam:

Wim Knol

De Wakkere Geelbuik                                      

 

 

Het amendement is aangenomen / verworpen in de vergadering van 12 november 2019

 

Stemverhouding:  Fracties voor:                                   Fracties tegen:

                            

                             …………………………..     ………………………..

 

                             …………………………..        ………………………..

 

De griffier,                                                      De voorzitter,

 

 

mr. A. van der Lugt                                           W. Groeneweg

 

Motie van afkeuring handelwijze college

 


De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 2019

Onderwerp: Intrekken omgevingsvergunning Populierenweg 45


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. Het college van B&W op 6 november 2018 omgevingsvergunning verleend heeft voor de bouw van ‘bedrijfshallen en kantoorruimte’ op het adres Populierenweg 45;

2. Tegen deze omgevingsvergunning bezwaarschriften zijn ingediend;

3. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater op 19 maart het college heeft
geadviseerd:
- de bezwaarschriften gegrond te verklaren;
- het besluit te herroepen;
- voor verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure te
doorlopen;
- proceskosten te vergoeden aan bezwaarden die hierom verzocht hebben;

4. De bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater in haar advies concludeert, dat het
college in het onderhavige geval geen omgevingsvergunning volgens de zogeheten
‘kruimelregeling’ had mogen verlenen (zie motivering in advies bezwaarschriftencommissie
pag.4);

5. De bezwaarschriftencommissie niet uitsluit, dat via de uitgebreide voorbereidingsprocedure
alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend. (Hierbij moet onder meer een ieder
wel in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Bovendien dient in
voorkomend geval nog een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen door de
gemeenteraad afgegeven te worden. Gelet hierop is de commissie van oordeel dat dit gebrek
in de voorbereiding van het besluit thans niet kan worden gepasseerd);

6. Gezien het feit dat de commissie van oordeel is, dat het bezwaar als genoemd onder 1 (de
kruimelregeling is op onjuiste wijze toegepast door verweerder) gegrond is en de
uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen dient te worden om de
omgevingsvergunning te verlenen, wordt niet nader ingegaan op de bezwaren als genoemd
onder 2 (parkeren) en 3 (bebouwingspercentage);

7. Het college in zijn beslissing op het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 3 juli
geen gehoor heeft gegeven aan het onder 5 gestelde: gelegenheid indienen zienswijzen en
afgeven verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad;

8. Het college hierdoor de bezwaarde geen andere mogelijkheid laat dan zijn recht te halen
langs juridische weg.

9. Dit in tegenspraak is tot de in de RIB geuite wens van het college om juridisering te
voorkomen. (Dit streven geldt kennelijk alleen voor de aanvrager.)

10 Het college op verzoek van de aanvrager na de hoorzitting actief meegewerkt heeft aan
pogingen van de aanvrager om de bezwaarschriften (alsnog) in te (doen) trekken.

11. Het college door de inzet van ambtenaren de verdenking van partijdigheid op zich geladen
heeft;


Keurt de handelwijze van het college af


en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik


De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 11 juli 2019

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:

………………………….. ………………………..

………………………….. ………………………..

De griffier, De voorzitter,


mr. A. van der Lugt mr. drs. P. Verhoeve

MOTIE

 

 

Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. de bevolking van de gemeente Oudewater meer dan gemiddeld vergrijst;
2. ouderen als gevolg van de hervorming van de ouderenzorg én de         voortschrijdende individualisering langer zelfstandig moeten en willen wonen;
3. veel Oudewaterse jongeren graag in Oudewater willen blijven wonen;
4. de bestaande woningvoorraad beide doelgroepen onvoldoende mogelijkheden biedt voor
passende huisvesting, zowel kwalitatief als kwantitatief en qua prijs (koop en huur);
5. het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid zo goed mogelijk moet worden afgestemd op
de lokale woningbehoefte;
6. de beschikbare ruimte voor woningbouw beperkt is;
7. het gemeentebestuur nadrukkelijk regie moet voeren op de invulling van schaarse
binnenstedelijke bouwlocaties;
8. de Welstandsnota op de locatie een gebouw toestaat van maximaal twee bouwlagen plus
een kap;
9. de gemeenteraad het eerste en laatste woord dient te hebben bij het opstellen van
bouwplannen, (inclusief het woningprogramma)
10. door de raad vastgestelde bouwplannen openbaar moeten worden aanbesteed

 

Draagt het college op:
- minimaal 20 levensloopbestendige appartementen (geschikt voor jong en oud)   met een koopprijs van maximaal € 150.000 op te nemen in het woning-       programma voor Oranje Bolwerck;

- het door de gemeenteraad vast te stellen bouwplan openbaar aan te    besteden;

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik

 

 

 


Motie fietsenstalling bushalte Utrechtse straatweg.


De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op maandag 12 november 2018


Onderwerp: plaatsen fietsenstalling


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. goed openbaar vervoer een belangrijke voorziening is voor de mobiliteit van de inwoners
van Oudewater en voor de bereikbaarheid van de stad voor bezoekers;
2. goed openbaar vervoer bijdraagt aan het beperken van de automobiliteit;
3. openbaar vervoer het milieu minder belast dan automobiliteit;
4 veel OV-reizigers de afstand van huis naar halte v.v. met de fiets afleggen;
5. goede, veilige fietsvoorzieningen bijdragen aan het gebruik van het openbaar vervoer
6. de bestaande fietsenstalling, feitelijk een verzameling rijwielklemmen, bij de bushalte aan
de Utrechtse straatweg verouderd, krakkemikkig en te klein is;

Draagt het college op:
- in het eerste halfjaar van 2019 een moderne overdekte rijwielstalling te plaatsen op de locatie.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik


De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 12 november 2018

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:

………………………….. ………………………..

………………………….. ………………………..

De griffier, De voorzitter,


mr. A. van der Lugt mr. drs. P. Verhoeve

Motie Natuurlijk Groenbeheer


De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op maandag 12 november 2018


Onderwerp: natuurlijk groenbeheer


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

overwegende dat:
1. het leefmilieu van mens en dier sinds jaar en dag verslechtert door overbevolking en overconsumptie, uitputting van grondstoffen en niet-duurzame productiemethoden, vervuiling en verspilling en het aantasten van natuur ten gunste van economische belangen;

2. zonder ingrijpende maatregelen de leefbaarheid van onze planeet in gevaar is;

3. het huidige beleid op alle niveaus (internationaal, nationaal en lokaal) tekort schiet om het tij tijdig te keren;

4. ook in Oudewater meer moet en kán worden gedaan.


Draagt het college op:
- in 2019 versneld volledig over te gaan op natuurlijk groenbeheer. Te beginnen met de bermen (maaien i.p.v. klepelen, verschralen, inzaaien wilde bloemen en (bijen)bollen, e.d.), en gemeentelijke groenvoorzieningen. (maaibeheer, aanplanten inheemse plantenmengsels en bomen, bloemrijke borders, e.d.).

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:


Wim Knol
De Wakkere Geelbuik