Amendement Stedenbouwkundig visie Westerwal

   

Onderwerp: Stedenbouwkundige visie Westerwal  

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 7 mei 2020  

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het besluit als volgt aan te passen:

 

2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oudewater en Westerwal Wonen B.V.

 

Te wijzigen in:

 

2. Als wensen en bedenkingen mee te geven dat - in afwijking van het in de

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oudewater en Westerwal Wonen vermelde

Ontwikkelingsplan (artikel 5.1 en 5.2.) – het wenselijk is dat de gemeente zelf een Ontwikkelplan op zal stellen voor de integrale herontwikkeling van Westerwal, waarin de zogenoemde visie-elementen geborgd zijn en dit ontwikkelplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

  

Toelichting:

1.     De raad heeft besloten tot integrale herontwikkeling van Westerwal e.o.;

2.     Deelontwikkelingen zijn ongewenst, aangezien zij afbreuk doen aan de            noodzakelijke samenhang en stedenbouwkundige kwaliteit (tenzij het gaat om  gefaseerde uitvoering van de vastgestelde stedenbouwkundige visie, o.b.v. het op te stellen Ontwikkelplan); 

3.     Integrale ontwikkeling is een voorwaarde voor de stedenbouwkundige kwaliteit en financiële haalbaarheid van het plan. (Toelichting: de visie-elementen zijn niet te realiseren zonder de opbrengst van de kostendragers, met name de woningbouw, (gedeeltelijk) terug te ploegen naar de voorzieningen;

4.     De raad heeft besloten zelf regie te voeren op de herontwikkeling van Westerwal;

5. Regie moet gevoerd worden op zowel de visievorming als de planontwikkeling  (producten: stedenbouwkundige visie, beeldkwaliteitsplan, programma (woningen en voorzieningen, enz.), exploitatieopzet en bestemmingsplan).

 

Ondertekening en naam:  

 

W.K. Knol  

De Wakkere Geelbuik